Права и задължения на пациентите

  Пациентите, лекуващи се в болницата, имат всички права, произлизащи от Хартата за правата на пациента:
  да бъдат информирани за характера на заболяването им, за смисъла от необходимите изследвания и лечения, за причините, налагащи хоспитализирането им и за мерките, които следва да се провеждат за предпазване и усложнение;
  да приемат или да отхвърлят предлаганото им изследване и лечение;
  да бъдат запознати с Правилника на вътрешния ред;
  да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез прилагане на съвременни методи и средства, а съпътстващите грижи да се полагат с необходимата вещина, внимание и уважение;
  да се гарантира тайната на данните за болестното им състояние;
  да се възползват от подкрепата на семейството и близките си по време на престоя и лечението в болницата.

  Пациентите, лекуващи се в болницата са длъжни:
  да спазват Правилника за вътрешния ред в ЛЗ:
  да съдействат на лекуващите лекари, на медицинския и помощен персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи;
  да се отнасят с необходимото внимание и уважение към персонала на болницата;
  да съблюдават правата на другите пациенти;
  при настаняване да се придружават само от 1 лице;
  стриктно да спазват определените часове за почивка и свиждане.

  Пациенти, които не спазват и системно нарушават вътрешния ред, се изписват дисциплинарно, освен ако не носят епидемиологичен риск за околните и риск за собственото си здраве.