Обществени поръчки АРХИВ


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2015-000618.12.2015 г.Доставка на лекарствени продукти, диетична храна за кърмачета и ентериални храни за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД поръчката е  с изтекла давност
903138827.06.2014 г.Периодични доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и миробиологична лаборатория на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД по предварителна заявкаПоръчката е
с изтекла давност.
902979928.05.2014 г.Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти - прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАДПоръчката е
с изтекла давност.
01162-2014-000115.01.2014 г."Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло" с три обособени позиции, финансирана от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ, BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд"Поръчката е
с изтекла давност.
902942819.05.2014 г.Денонощна невъоръжена охрана на обект: Специализирана болница активно лечение по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" ЕАД и извършване на охрана със сигнално- охранителна техника (СОТ) на административната сграда на лечебното заведениеПоръчката е
с изтекла давност.
01162-2014-000426.03.2014 г.Обслужване на разходите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД за безплатна храна по Наредба №11/21.12.2005Поръчката е
с изтекла давност.
01162-2014-000211.02.2014 г.Приготвяне и доставка на болнична храна по диети за нуждите на пациентите на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАДПоръчката е
с изтекла давност.
P-0003312.03.2014 г.Доставка на лекарствени продукти, диетични храни за кърмачета и ентерални храни за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАДПоръчката е
с изтекла давност.
9025481 05.02.2014 г.Събиране, транспортиране и обезвреждане чрез изгаряне и обеззаразяване чрез автоклавиране с последващо депониране, облъчване с микро или радиовълни или обезвреждане в инсинератор на опасни отпадъци от дейността на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” ЕАД”Поръчката е
с изтекла давност.
902397616.12.2013 г.Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна инсталация в павилионни корпуси-Среден и Южен на СБАЛИПБ ”Проф. Иван Киров” по проект „По- сигурни и защитени на работа“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“Поръчката е
с изтекла давност.
56968413.11.2013 г.Доставка на лекарствени продукти, диетични храни за кърмачета и ентерални храни за нуждите на "СБАЛИПБ Проф. Иван Киров ЕАД"Поръчката е
с изтекла давност.
901708728.06.2013 г.Изпиране, дезинфекция, изсушаване, гладене, изкърпване, опаковане и транспорт до краен получател на болнично постелъчно бельо и работно облекло за медицински персонал за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАДПоръчката е
с изтекла давност.
901473923.04.2013 г.Доставка, инсталиране и гаранционна
поддръжка на медицинска апаратура
на клинична лаборатория на
СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД
Поръчката е
с изтекла давност.
53534305.04.2013 г.Доставка на лекарствени продукти,
диетични храни за специални
медицински цели, за които проведената
открита процедура е прекратена.
Поръчката е
с изтекла давност.
901405305.04.2013 г.Доставка на медицински изделия,
превързочни материали и памперси,
лекарствени продукти (прахообразни и течни).
Поръчката е
с изтекла давност.
52858108.03.2013 г.Обслужване на разходите на
СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД
за безплатна храна по Наредба
№11/21.12.2005 г.
Поръчката е
с изтекла давност.
901143422.01.2013 г.Приемане, транспортиране и
обезвреждане на опасни болнични отпадъци.
Поръчката е
с изтекла давност.
51771209.01.2013 г.Приготвяне и доставка на болнична
храна по диети за нуждите на пациентите на СБАЛИПБ
"Проф. Иван Киров" ЕАД.
Поръчката е
с изтекла давност.
50678431.10.2012 г.Реконструкция и основен ремонт
на централната сграда в СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД.
11.12.2012 г.
14:30 ч.
50420115.10.2012 г.Доставка на лекарствени продукти
и диетични храни за специални
медицински цели по видове
и количества , които са описани
в Приложение Б към обявлението
и в спецификацията към
документацията за участие , чрез
периодични заявки за нуждите
на лечебното заведение.
Поръчката е
с изтекла давност.
900340029.06.2012 г.Доставка на медицински
изделия, консумативи и реактиви.
Поръчката е
с изтекла давност.
900227129.05.2012 г.Осигуряване на денонощна
невъоръжена охрана.
Поръчката е
с изтекла давност.
900074705.04.2012 г.Доставка на медицински
изделия и лекарствени продукти.
Поръчката е
с изтекла давност.