Обществени поръчки


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
82137622.12.2017г. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД в две обособени позиции 29.01.2017 г. 16:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 821376

Обява
Решение
Ценово предложение: Позиция 1
Спецификация: Позиция 1
Техническо предложение: Позиция 1
Спецификация: Позиция 2
Техническо предложение: Позиция 2
Ценово предложение: Позиция 2
Указания за участниците
Образец 1: Техническо предложение
Образец 2: ЕЕДОП
Образец 3: Краен срок
Образец 4: Приемане на договора
Образец 5: Ценово предложение
Образец 6: Договор
СЪОБЩЕНИЕ 21.02.2018г.
СЪОБЩЕНИЕ


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
906892705.10.2017г. Периодична доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД по предварителна заявка 11.10.2017 г. 16:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9068927

Обява
Информация
Ценова оферта и спецификация клинична лаборатория
Ценова оферта и спецификация микробиологична лаборатория
Проект на договора
Образец:3а
Образец:3б
Образец:Техничекса оферта
Дата: 10.11.2017г.
Ценово предложение: Първа обособена позиция
Ценово преложение: Втора обособена позиция
Протокол


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
906608010.07.2017г. Възлагане чрез обява по чл. 187 от ЗОП с предмет: Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти (прахообразни и течни ) за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД - София. 17.07.2017 г. 16:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9066080

Документация
Информация
Консумативи
Образец 1: Техническа оферта
Образец 2: Декларация
Образец 3: Ценова оферта
Образец 4: Проект на договора
Образец 5а
Образец 5b
Техническа спецификация
Удължаване на срока на обявено възлагане до 24.07.2017г. 16:00 часа
Обява
До всички заинтересовани
Информация
Пртокол
11.09.2017г.
Информация за ОП
21.09.2017г.
Протокол


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
906605007.07.2017г. "Ремонт и укрепване на павилиони №1 и №2 в СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД, гр. София 24.07.2017 г. 16:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9066050

Информация
Обява
Проект на договора
КСС
Методика
Проект
Образец 1: Техническа оферта
Образец 2: Ценова оферта
Образец 3а
Образец 3б
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7: Декларация
Техническа спецификация
Място за подаване на оферти
Отговор на запитване
Удължаване на сроко на обществено възлагане.
Дата на качване:25.07.2017г.
Срок за получаване на оферти:28.07.2017г. 16:00 часа
Отваряне на оферти:31.07.2017г. 10:30 часа
Обява зоп
Съобщение
Обява
Информация
Протокол
Протокол ремонт 18.08.2017г.
Прекратяване на обществено възлагане
Съобщение 05.09.2017г.


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
79498907.07.2017г. Пряко договаряне за възлагане на доставка с предмет "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров" ЕАД -7 ном.ед." 12.07.2017 г. 16:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 794989

Решение
Покана
Указания пряко договаряне
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7: Договор
Спецификация медикаменти
Лекарства пряко договаряне
Решение


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
Покана по чл.191, ал.1, т.1 ат ЗОП23.03.2017г.„Периодични доставки на храни за кърмачета, диетични храни за деца, хранителни добавки за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД по предварителна заявка" 29.03.2017 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № Покана по чл.191, ал.1, т.1 ат ЗОП

Образец: Декларация 3а
Образец: Декларация 3б
Техническа спецификация
Образец: Ценово предложение
Образец: Оферта
Проект по договор
РСР ЕООД
ЕКОМЕД ЕООД
Протокол


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
906180427.02.2017г."Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на храни за кърмачета, диетични храни за деца, хранителни добавки за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД по предварителна заявка" 02.03.2017 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9061804

Информация
Обява
Съобщение
Протокол от 06.03.2017г.


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
906177024.02.2017г.„Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД по предварителна заявка." 02.03.2017 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9061770

Информация
Обява
Съобщение
Протокол


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
906149616.02.2017г.„Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД по предварителна заявка" 23.02.2017 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9061496

Образец: Техническа оферта
Ценова оферта
Образец: Декалрация 3а
Образец: Декларация 3b
Образец: Проект на договора
Информация
Обява
Спецификация: Реактиви и консумативи


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
906145715.02.2017г.„Периодични доставки на храни за кърмачета, диетични храни за деца, хранителни добавки за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД по предварителна заявка" 24.02.2017 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9061457

Информация
Оферта
Образец: Декларация 3а
Образец: Декларация 3б
Проект по договора
Денова оферта
Техничекса спецификация


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
906105001.02.2017г." Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров " ЕАД " 14.02.2017 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9061050

Техническа оферта
Ценовo предложение
Образец: Декларация 3a
Образец: Декларация 3b
Образец: Декларация за доставки
Образец: Проект на договора
Техническа спецификация
Информация
Публична покана
Обява
Информация - 15.02.2017
Обява - 15.02.2017
Съобщение - 15.02.2017
Протокол


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2016-000409.11.2016 г."Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров" ЕАД, в две обособени позици" 08.12.2016 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 01162-2016-0004

Обявление за поръчка
Решение за откриване на процедура
Укразания за участниците
Образец 1: Техническа оферта
Образец 2: EEDOP лекарства
Образец 3: Декларация
Образец 4: Декларация за краен срок за оферти
Образец 5: Декларация за приемане клаузите по договора
Образец 6: Ценова оферта
Образец 7: Договор
Спецификация лекарства по приложение 2 на поз. лекарствени продукти
Спецификация лекарства извън приложение 2 по поз. лекарствени продукти
Съобщение за отваряне на цени
Публичен жребий
Решение 21.03.2017г
Протолол 1
Протолол 2
Протолол 3
Протолол 4
Доклад
Класиране: Първа обособена позиция
Класиране: Втора обособена позиция
Решение 06.04.2017г.
Обявление 10.04.2017г.
Договор: Б.Браун Медикал ЕООД
Договор: Медекс ООД
Договор: Фьоникс Фарма ЕООД
Договор: Софарма Трейдинг АД
Договор: Търговска Лига - Национален Аптечен Център


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
905671220.09.2016 г."Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на СБАЛИПБ"Проф.Иван Киров" ЕАД " 29.09.2016 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9056712

Обява
Информация
Образец: 3а
//
Образец: Договор
Образец: Ценова листа Клинична лаборатория
Образец: Ценова листа Микорбиологична лаборатория
Образец: Техническа оферта
Спецификация Клинична лаборатория
Спецификация Микробиологична лаборатория
До всички заинтересовани
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Решение
Заповед
Договор: АВЛ СОФИЯ ЕООД
Договор: ДИАСИСТЕМС ЕООД
Договор: ЕЛТА 90М ООД
Договор: ГАМИДОР БЪЛГАРИЯ ЕООД
Договор: ИНТЕР БИЗНЕС 91 ЕООД
Договор: ЛЕБЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Договор: МАРВЕН ДИАГНОСТИКА ЕООД
Договор: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Договор: ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД
Образец: Договор


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
905434315.07.2016 г."Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти - прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ"Проф.Иван Киров" ЕАД " 22.07.2016 г. 16:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9054343

Обява
Документация
Информация
Ценова оферта
Техническа спецификация
Образец: Проект на договора
Образец: Декларация
Образец: Доставка
Образец: Предложение
Уведомително писмо
Публичен жребий
Решение
Протокол
Образец:Декларация 3а - 14.02.2017г.
Образец:Декларация 3б - 14.02.2017г.
Образец:Проект по договора - 14.02.2017г.
Юнимедика ЕООД - 14.02.2017г.
Оферта - 14.02.2017г.
Химтекс ООД - 14.02.2017г.
Хелмед България ЕООД - 14.02.2017г.
Медицинска Техника Инжинеринг ООД - 14.02.2017г.
Инстлинг България ООД - 14.02.2017г.
Протокол - 21.02.2017г.
Договор: Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
Договор: ДИАМЕД ООД
Договор: ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД
Договор: ХИМТЕКС ООД
Договор: ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ ООД
Договор: МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Договор: ЮНИМЕДИКА ООД


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
27.06.2016 г.За избор на изпълнител на комплексно банково обслужване на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров" ЕАД 14.07.2016 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка №

Договор
Покана за оферти
Оферта
Документ МЗ
Отговори на въпрости
Отговори на въпрости 2
Протокол


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
72323929.03.2016 г.Обслужване на разходите за безплатна храна на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров" ЕАД 03.05.2016 г. 15:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 723239

Обявление
Решение
Документи за участие
Документация
Съобщение
Протокол
Решение 1
Информация за сключени договори
СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ ЕООД


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
905174428.03.2016 г.Периодичнa доставка на храни за кърмачета, диетични храни за деца, хранителни добавки за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД 07.04.2016 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9051744

Покана
Заповед
Документи за участие
Протокол
Договор: ЕКОМЕД 90 ЕООД
Договор: РСР ЕООД


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
72097421.03.2016 г.Приготвяне и доставка на болнична храна по диети, за нуждите на пациентите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД 28.04.2016 г. 15:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 720974

Обявление
Решение
Документация
Образци
Приложение към Ценови предложения
Промяна на срок за получаване на оферти
Протокол 1
Съобщение
Протокол 2
Протокол 3
Решение 06.06.2016г.
Договор: ЛФС ЕООД


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2016-000118.01.2016 г.Доставка на лекарствени продукти, за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД 11.02.2016 г. 15:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 01162-2016-0001

Обявление
Решение
Документация
Ценова оферта с гаранции
Образци на документи
Техническа оферта
Съобщение
Потвърждение цени
Покана до всички участници
Таблица - Ценова оферта
Решение за класиране
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Протокол 4
Протокол 5
Решение от 13.04.2016г.
Договор:Б.БРАУН МЕДИКАЛ ЕООД
Договор:МЕДЕКС ООД
Договор:МЕДОФАРМА ЕООД
Договор:НОВИМЕД ООД
Договор:ФьОНИКС ФАРМА ЕООД
Договор:СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД
Договор:ТЪРГОВСКА ЛИГА АД


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
69627006.11.2015 г.Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД 07.12.2015 г. 15:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 696270

Обявление
Решение
Образци за документи
Документация към електро
ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНИ
Протокол 1
Протокол 2
Решение
Решение за класиране
Договор


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
69251915.10.2015 г.Извършване на частични довършителни работи в централна сграда към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД
Строително - монтажните работи (СМР) са описани детайлно в Количествените сметки (КС) по позиции, приложени към документацията за участие, с количествата и вида на работата. Строителните и монтажни работи (СМР), които са в обхвата на настоящата поръчка са от частта »Довършителни работи». Те се отнасят както към вътрешните довършителни работи – части архитектурна, електроинсталации, вентилации, ВиК и медицински газове, така и към външните довършителни работи – рампа пред приемно отделение, вертикална планировка и пътна мрежа, външни връзки и портал на болницата.
30.11.2015 г. 15:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 692519

Покана
Решение
Документация
Критерии за оценка
Техническа спецификация
Количествена сметка
Проектни файлове
Преработки на проекти
Отговори на въпроси
Асансьори
Към електро част II
Допълнителни разяснения
Уведомление за запитване
Отговор: Винилова настилка
Отговори на въпроси
Козирка
План:Покрив
ВАЖНО! Отговор на въпрос
Отговори на въпроси
Отговори на въпроси:Ел.табла
Отговори на въпроси:Ел табла
Решение за продължение
КРАЕН СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 09.12.2015г. - 14:30
ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 10.12.2015г. - 11:00
Протокол 1
Писмо
Съобщение за отваряне на цени
Протокол 2
Протокол 3A
Протокол 3Б
Решение за класиране
Договор
Информация за сключен договор
ДАТА 19.01.2018г.
Обявление за приключване на обществена поръчка


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9046033 17.09.2015 г. “Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на СБАЛИПБ"Проф.Иван Киров" ЕАД “ 01.10.2015 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9046033

Покана
Проект на договора
Спецификация клинична лаборатория
Спецификация микробиологична лаборатория
Оферта - Техническо предложение
Протокол - Класиране
Договори


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
25.06.2015 г. “За участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка“ 02.07.2015 г. 15:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка №

Доклад
Решение за класиране
Образци
Покана
Решение


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
9043023 22.06.2015 г. “Доставка на медицински изделия, превързочни материали и памперси, лекарствени продукти - прахообразни и течни за нуждите на СБАЛИПБ"Проф.Иван Киров" ЕАД “ 03.07.2015 г. 14:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9043023

Покана
Образци
Документация
Ценова оферта
Техническа оферта
Протокол
Договори


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
12.06.2015 г. “Избор на изпълнител за осъществяване за доставка на диетични храни за кърмачета и ентерални храни за нуждите на СБАЛИПБ “Проф. Иван Киров“ ЕАД 16.06.2015 г. 15:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка №

Покана
Решение
Решение за прекратяване


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2015-000122.04.2015 г. “ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ НА СБАЛИПБ “ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД 26.05.2015 г. 15:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 01162-2015-0001

Обявление
Документация
Таблица към документацията
Протокол
Обявление
Протоколи и решение
Договор


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
904042802.04.2015 г.Избор на изпълнител за комплексно банково обслужване на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД 21.04.2015 г. 14:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9040428

Покана
Документация
Образци
Отговори на въпроси
Протокол


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
903875810.02.2015 г.Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД 23.02.2015 г. 14:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9038758

Покана
Документация
Протокол
Договор


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
903827023.01.2015 г.Изпиране, дезинфекция, изсушаване, гладене, изкърпване, опаковане и транспорт до краен получател на болнично постелъчно бельо и работно облекло за медицински персонал за нуждите на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД 06.02.2015 г. 14:30

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 9038270

Покана
Протокол
Договор


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2014-000611.12.2014 г.ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВАНИ ПРОДУКТИ, ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И ЕНТЕРАЛНИ ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ”СБАЛИПБ ПРОФ. ИВАН КИРОВ” ЕАД с ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
ПОЗИЦИЯ 1: ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и ПОЗИЦИЯ 2: ДОСТАВКА НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И ЕНТЕРАЛНИ ХРАНИ.
23.01.2015 г. 15:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 01162-2014-0006

Решение
Обявление
Документация
Техническа оферта
Ценова оферта
Протокол 1
Съобщение
Покана
Протокол 2
Решение
Таблица за класиране / Позиция 1
Таблица за класиране / Позиция 2
Решение
Договори


ID
Публикувана
на
Описание
Валидна до (вкл.)
01162-2014-000520.11.2014 г.Извършване на частични довършителни работи в централна сграда към СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров” ЕАД
Строително - монтажните работи (СМР) са описани детайлно в Количествените сметки (КС) по позиции, приложени към документацията за участие, с количествата и вида на работата. Строителните и монтажни работи (СМР), които са в обхвата на настоящата поръчка са от частта »Довършителни работи». Те се отнасят основно към сухото строителство – направа на преградни стени и предстенни обшивки от гипсокартон и направа на антибактериални окачени тавани.
05.01.2015 г. 15:00

Файлове за сваляне

Към обществена поръчка № 01162-2014-0005

Решение
Обявление
Документация
Критерии за оценка
Техническа спецификация
Kоличествено-стойностна сметка
Проектни файлове
Решение / 01.12.2014 г.
Документация / 01.12.2014 г.
Съобщение
Протокол 1
Протокол 2
Протокол 3
Решение / 19.02.2015 г.
Договор


Вакантни длъжности


В момента няма вакантни длъжности.