СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД 25.01.2019г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ-СПЕЦИАЛИЗАНТИ В СБАЛИПБ „ПРОФ. ИВАН КИРОВ“ ЕАД

На основание чл. 17 ал. 1 от Наредба № 1 от 22 януари 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и решение на СД от 25.01.2019 г. СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД обявява следните свободни длъжности за лекар –специализант в лечебното заведение:

3 места за лекар-специализант по „Инфекциозни болести”

Желаещите да станат част от екипа на СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД следва да представят в личен състав на болницата:
Заявление свободен текст;
Диплом за завършено висше медицинско образование – нотариално заверено копие; Автобиография - европейски формат (при желание може да бъде изтеглена от тук:
https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
Удостоверение за членство на специализанта в БЛС;
Свидетелство за съдимост;
Медицинско свидетелство за работа;
Документ удостоверяващ трудовия стаж;
Мотивационно писмо.
Документите ще се приемат в срок от 30 дни от публикуването на обявата (до 25 февруари 2019 г. вкл.), всеки работен ден от 08.30 ч. до 15.00 ч. в Личен състав (Административна сграда) на ЛЗ.
След приключването на приема на документите кандидатите, които отговарят на поставените изисквания и са подали документите в срок, ще бъдат поканени за събеседване с комисия, създадена с нарочна заповед на Изпълнителния директор на болницата.
Предоставената от кандидатите информация ще бъде предадена в Архива на болницата за срок от 6 (шест) месеца, след което ще бъде унищожена в съответствие с политиката на лечебното заведение за защита на личните данни.

Лице за контакти: д-р Г. Горанова тел. 02/90 23 704