Дейност


СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров” ЕАД притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ – 236/30.12.2014 г., на основание чл. 46, ал. 2 и чл. 50, ал. 2 от ЗЛЗ и заявление вх. № 40-46-15 от 07.10.2013 г. от проф. д-р. Татяна Петрова Червенякова – изпълнителен директор, за следните дейности:

 1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
 2. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други ЛЗ;
 3. Диспансеризация;
 4. Рехабилитация;
 5. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;
 6. Учебна и научна дейност.

по следните медицински специалности:

 1. Инфекциозни болести
 2. Медицинска паразитология
 3. Педиатрия
 4. Микробиология
 5. Клинична лаборатория
 6. Образна диагностика
 7. Анестезиология и интензивно лечение

ЛЗ извършва дейността си:
* в съответствие с утвърдените медицински стандарти и правила за добра медицинска практика и осигуряване защита на правата на пациента;
* при осигуреност с медински специалисти на основен трудов договор;
* при наличие на определените в медицинските стандарти технически изправна медицинска апаратура и техника на територията на ЛЗ;
* с осигуряване на непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по медицински специалности, съгласно разрешението за дейност, включително и на медицинска помощ при спешни състояния;

ЛЗ осъществява дейността си чрез:
* квалифизирана ранна диагностика, адекватно специфично терапевтично поведение при стационарно лечение на пациенти, болни от инфекциозни, паразитни и тропически заболявания;
* диагностициране и лечение на нови и новопоявяващи се инфекциозни болести, както и на такива, които могат да бъдат използвани за биотероризъм;
* интензивно лечение и наблюдение при тежките клинични форми на инфекциозни заболявания с увреждания на важни функции на организма, плашващи живота им;
* продължително лечение или рехабилитация на пациенти с придобита имунна недостатъчност, изискващи грижии поддържане на задоволително телесно и психическо състояние;
* консултативна дейност на болни с инфекциозни и паразитни болести от София и страната;
* осъществяване на болнична дейност на заболели от инфекциозни, паразитни и тропически болести придобити извън страната и заразоносители на причинители на ООИ, подлежащи на задължителна болнична изолация, съгласно чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето;
* обслужване на Националната програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" и поддържане на регистър на болните с ХИВ инфекция;
* диспансерно проследяване и амболаторно лечение на пациенти с ХИВ/СПИН;
* обучение по инфекциозни, паразитни и тропически болести на студенти по медицина и стоматология, специализанти и докторанти, студенти и специализанти по професионално направление "Здравни грижи" на МУ - София; индивидуално обучение на лекари в продължаващата медицинска квалификация по линия на СНМС и БЛС;
* клинични изпитвания на лекарствени продукти, медицинска апаратура, свързани с диагностиката и лечението на инфекциозни, паразитни и тропически заболявания;
* експертна дейност за болни с инфекциозни, паразитни и тропически заболявания;
* търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и обслужване на пациентите.

ЛЗ не може:
* да се извършват лечебни дейности, които не влизат и не са във връзка с предмета на дейност;
* да се използват диагностични лечебни методи, средства и процедури, които не са утвърдени от медицинските стандарти или противоречат на правилата за добра медицинска практика;