ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ


Уважаеми пациенти, във връзка с регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 година относно защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни Ви предоставяме следната информация на лечебното заведение.

На основание Член 13 т. 1 (Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните) от регламент (ЕС) 2016/679

РЗИ код на ЛЗ: 2201212014, Наименование: Специализирана болница за активно лечение на инфекциозни и паразитни болести /СБАЛИПБ/ „ Проф.Иван Киров“ ЕАД

Изпълнителен директор Проф. Татяна Петрова Червенякова , централа: 02/9023700 Уеб сайт www.sbalipb.bg, email: info@sbalipb.bg

За връзка с длъжностно лице за защита на личните данни - телефон 02 / 90 23 700 или email: danni@sbalipb.bg

Цел за събиране на данни: Създаване на медицинско досие както и спазване на законовите и договорни задължения - Закона за здравето, Национален рамков договор, Закон за лечебните заведения, Закон за здравното осигуряване.

СБАЛИ „Проф.Иван Киров” ЕАД предоставя здравната информация на трети лица, определени в Закона за здравето Чл. 28, в случай, че: (1) Лечението продължи в друго лечебно заведение, (2) Съществува заплаха за здравето или живота на други лица, (3) За нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания, (4) За нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване, (5) За нуждите на медицинската статистика или за медицински научни изследвания, след като данните, идентифициращи пациента, са заличени, (6) За нуждите на Министерство на здравеопазването, Национален център по здравна информация, Национален център по обществено здраве и анализи, НЗОК, РЗИ, Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, Агенция по социално подпомагане.

Лечебното заведение предоставя данни на институции за които има законово или договорно изискване.

На основание Член 13 точка 2 (Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните) от регламент (ЕС) 2016/679

  • Лични данни се съхраняват за срок от 25/двадесет и пет/ години на хартиен и електронен носител съгласно закона на архивите за съхранение на медицинска документация.
  • Съществуването на право да се изиска от администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните , или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.
  • При съмнения за непрекомерно или незаконосъобразно използване на личните ви данни може да подадете сигнал на хартиен носител в лечебното заведение, на danni@sbalipb.bg или на надзорния орган за защита на личните данни на електронен адрес www.cpdp.bg имейл : kzld@cpdp.bg Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
  • Изискването на лични данни като ЕГН, Три имена, Адрес, български личен документ /лична карта/, временни удостоверения - издадени от МВР при загуба на лична карта, паспорт, моряшки паспорт,удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС, карта за постоянно пребиваващ в Република България, БЛД от стар тип(зелен паспорт) е задължително с цел изпълнение на законовите задължения на лечебното заведение при прием основани на Закон за здравно осигуряване чл. 50

На основание Член 15 (Право на достъп на субекта на данните) от регламент (ЕС) 2016/679
  • Цели на обработването - Изпълнение на законовите задължения
  • Категории лични данни – Данни относно физиологичното състояние на физическото лице, лични данни ЕГН, Имена, Адрес