Клинична лаборатория


Клинична лаборатория - обслужва амбулаторни, диспансерни и стационарни болни. Извършват се клинико-лабораторни изследвания отговарящи на III-то ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт "Клинична лаборатория". Ръководи се от лекар със специалност по клинична лаборатория. В лабораторията работи специалист биолог с допълнителна специализация клинична химия и клинични лаборанти.


Началник клинична лаборатория :    д-р. И. Габърска

Биолог :    Цветелина Вучкова – Кулева

Старши лаборант :    Иванка Божилова

Телефон :    02 / 90 - 23 - 718

Телефон - началник :    02 / 90 - 23 - 717